Donors

Temple Donors

Sri Rama Parivar Pratishta Sponsors

 • Ranna & Rajni Jani
 • Subhashini & Subrahmanyam Boyareddigari
 • Lakshmi & Venkat Namburu
 • Vinaya & Murali Vennam
 • Veena & Om Agrawal
 • Pratibha Tanna
 • Kumud Gandhi/Gandhi Family
 • Arvind & Nila Nana
 • Gaddam J. M & Sriranjani Reddy
 • Bhaskar & Vijaya Pabba
 • Jashbhai & Purnima Patel
 • Kamlesh & Sadhana Kurani
 • Sankar & Geetha Sundarrajan
 • Janardhan & Dina Amin
 • Ramanadham & Nagamma Kilaru
 • Nithin Patel